Ujście Warty – weekend z przyrodą


Park Narodowy „Ujście Warty”

Park Narodowy „Ujście Warty” jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce. Zaobserwowano tu ponad 279 gatunków ptaków z czego ponad 170 lęgowych. Park Narodowy „Ujście Warty” powstał w 2001 r. i zajmuje powierzchnię 8074 ha. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Płaskie, rozległe obszary Parku znajdują się w obrębie terasy niskiej rzeki Warty.

Przepływająca przez środek Parku Warta stanowi naturalną granicę między dwoma obszarami: Polderem Północnym oraz terenem zalewowym. Obszar zalewowy, to teren półnaturalny, na którym wahania poziomu wody dochodzą nawet do 4 m w skali roku, osiągając najwyższe wartości w miesiącach wiosennych: marcu-kwietniu. Polder Północny oddzielony jest od bezpośredniego wpływu wód Warty wałem przeciwpowodziowym zbudowanym równolegle do koryta rzeki. Poziom wód jest tam więc znacznie niższy niż na lewym brzegu Warty i stosunkowo stabilny. Obecny krajobraz Parku to mozaika łąk, pastwisk, turzycowisk i trzcinowisk. Istniejące tu aktualnie zbiorowiska roślinne są typowe dla zagospodarowanych rolniczo dolin dużych rzek nizinnych.

Do pierwotnego charakteru roślinności nawiązują zarośla wierzbowe, wykształcające się wtórnie przy korycie Warty zbiorowiska lasów łęgowych, a także pojedyncze, okazałe wierzby i wiązy.
Na obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty” zaobserwowano ponad 279 gatunków ptaków, z czego lęgi stwierdzono u więcej niż 170 gatunków. Kilkanaście z nich figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, np.: bączek, ohar, cyraneczka, mewa mała, kulik wielki. Wiele, z bytujących w Parku, ptaków uznano za „gatunki specjalnej troski” zgodnie z tzw. Dyrektywą Ptasią – jednym z dwóch dokumentów, na których opiera się europejska sieć obszarów chronionych NATURA 2000. Spośród 190 gatunków ptaków wymienionych w Dyrektywie, w Parku stwierdzono 78. Są to zarówno ptaki lęgowe na tym obszarze, np.: bąk, ślepowron, derkacz, kropiatka, rybitwa czarna, rybitwa białoczelna, wodniczka; jak i przebywające tu w okresie migracji: siewka złota, błotniak zbożowy, czy zimowania: łabędź krzykliwy, łabędź czarnodzioby.

Rozlewiska i łąki Parku Narodowego „Ujście Warty” to znaczące na mapie Europy miejsce dla ptaków – nie tylko w sezonie lęgowym, ale również w innych okresach: podczas pierzowiska, w trakcie migracji. Zatrzymują się tu liczne ptaki siewkowe, np.: łęczaki, brodźce śniade, bataliony. Jesienią nadwarciańskie łąki obejmują we władanie gęsi, których jest wówczas zwykle 60 – 80 tys. (a maksymalnie nawet 200 tys.). W stadach arktycznych gęsi dominują gęsi zbożowe (ptak uznany za symbol Parku, znajdujący się w logo).

Park to również ważne miejsce zimowania wielu gatunków np.: łabędzi krzykliwych i niemych, bielików. Tak nieprawdopodobnie dużej ilości i różnorodności ptaków nie spotyka się
w zbyt wielu zakątkach naszego kraju. Niekiedy, w ciągu jednego dnia odnotowywano tu 250 tys. ptaków. Nic więc dziwnego, że nadwarciańskie rozlewiska objęte są ochroną w ramach Konwencji Ramsar.

Obiektem udostępnionym do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych w Parku jest „Przyrodniczy Ogród Zmysłów”, który umożliwia poznawanie tajników przyrody, przy użyciu różnych zmysłów.
Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie są zwolnieni z opłat za wejście do „Przyrodniczego Ogrodu Zmysłów”. Zwiedzanie „Przyrodniczego Ogrodu Zmysłów” możliwe jest w dniach roboczych od 7.30 do 15.30 oraz w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2017 r. w dni robocze dodatkowo od 15.30 do 18.00 oraz w dni wolne od pracy w godzinach od 10.00 do 18.00.


Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca
tel.: +48 95 752 40 26
edukacja@pnujsciewarty.gov.pl
www.pnujsciewarty.gov.pl

 GALERIA